• IAM 2008
  • Lớp IAM 2011
  • Trao giấy chứng nhận 2011
  • Trao giấy chứng nhận 2011

Giới thiệu về IAM Việt Nam

Cộng đồng Quản trị viên Tài sản Việt Nam là một tập thể hình thành từ quá trình tham gia nghiên cứu tại Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức từ năm 2008.

 

Ngày 12.5.2008, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai giảng Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản Trí tuệ (Chương trình IAM) nhằm cung ứng một nguồn nhân lực chuyên môn mới phục vụ các doanh nghiệp, các trường, viện, trung tâm nghiên cứu đã bận tâm đến việc tổ chức các hoạt động bảo hộ và khai thác các sản phẩm trí tuệ của mình.

Từ những Giấy Chứng nhận đầu tiên do PGS.TS Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố và TS. Phạm Đình Chướng, nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cùng ký để cấp xác nhận, số lượng các nhà chuyên môn tham gia Chương trình IAM ngày càng trở nên đa dạng và đến cuối năm 2010, "đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ" đã được ghi nhận là một trong nhiều nội dung góp phần triển khai "Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân" thuộc "Chương trình Nâng cao Chất lượng Nguồn Nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố giai đoạn 2011-2015".

Thank for sharing!