Năm 2008

Cộng đồng IAM 2008

Năm 2009

Cộng đồng IAM 2009

Năm 2010

Cộng đồng IAM 2010

Năm 2011

Cộng đồng IAM 2011

Năm 2012

Cộng đồng IAM 2012

Năm 2013

Cộng đồng IAM 2013