Bài 2: CẤU TRÚC LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM NĂM 2005

CẤu trúc LuẬt SỞ hỮu Trí tuỆ ViỆt Namnăm2005

Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành sáu phần chi tiết như sau:

Ø  Phần thứ nhất : Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12)

Ø  Phần thứ hai : Quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm 6 Chương như sau: Điều kiện bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan (Chương I - từ Điều 13 đến Điều 17), Nội dung, giới hạn quyền, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (Chương II - từ Điều 18 đến Điều 35), Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan (Chương III - từ Điều 36 đến Điều 44), Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan (Chương IV - từ Điều 45 đến Điều 48), Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Chương V - từ Điều 49 đến Điều 55),  Tổ chức đại diện, dịch vụ, tư vấn quyền tác giả, quyền liên quan (Chương VI - từ Điều 56 đến Điều 57).

Ø  Phần thứ ba : Quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm 5 Chương: Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Chương VII - từ Điều 58 đến Điều 85), Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (Chương VIII - từ Điều 86 đến Điều 120), Chủ sở hữu, nội dung và giới hạn quyền sở hữu công nghiệp (Chương IX - từ Điều 121 đến Điều 137), Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (Chương X - từ Điều 138 đến Điều 150) và Đại diện sở hữu công nghiệp (Chương XI - từ Điều 151 đến Điều 156).

Ø  Phần thứ tư : Quyền đối với giống cây trồng, bao gồm 4 Chương: Điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (Chương XII - từ Điều 157 đến Điều 163), Xác lập quyền đối với giống cây trồng (Chương XIII - từ Điều 164 đến Điều 184), Nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng (Chương XIV - từ Điều 185 đến Điều 191) và Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng (Chương XV - từ Điều 192 đến Điều 197).

Ø  Phần thứ năm : Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm  3 Chương: Quy định chung về bảo vệ quyền SHTT (Chương XVI - từ Điều 198 đến Điều 201), Xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp dân sự (Chương XVII - từ Điều 202 đến Điều 210) và Xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính và hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT (Chương XVIII - từ Điều 211 đến Điều 219).

Ø  Phần thứ sáu : Điều khoản thi hành (từ Điều 220 đến Điều 222)

 

Theo cấu trúc đó, các quy định liên quan trực tiếp đến nhãn hiệu được phân bổ chủ yếu trong các Phần thứ nhất, Phần thứ ba và Phần thứ năm của Luật SHTT năm 2005. 

Thank for sharing!

About The Author