Bài 1: KHUNG PHÁP LUẬT NHÃN HIỆU VIỆT NAM

KHUNG PHÁP LUẬT NHÃN HIỆU VIỆT NAM

Pháp luật nhãn hiệu Việt Nam hiện hành là một bộ phận hợp thành của pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT). Pháp luật SHTT Việt Nam trước hết được quy định tại Phần Thứ sáu Bộ Luật Dân sự Việt Nam được sửa đổi vào tháng 6 năm 2005, trong đó, ghi nhận các quyền SHTT là một trong các dạng tài sản dân sự. Cụ thể, Điều 163 của Bộ Luật Dân sự đã phân loại: “tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Điều 181 của Bộ Luật định nghĩa: “quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền SHTT”. Điều 164 của Bộ Luật xác định: “quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt của chủ sở hữu…”.

Sau đó, Phần thứ sáu của Bộ Luật Dân sự đã dành 2 Chương để đưa ra những khái niệm cơ bản nhất về các quyền SHTT: Chương 24 về Quyền tác giả và Quyền liên quan (từ Điều 736 đến Điều 749) và Chương 25 về Quyền Sở hữu công nghiệp (SHCN) và Quyền đối với giống cây trồng (từ Điều 750 đến Điều 753).

Đến tháng 11.2005, Luật Sở hữu Trí tuệ được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2006, bao gồm 222 điều, quy định chi tiết rất nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động xác lập, bảo vệkhai thác các quyền SHTT trong đó có quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Đến ngày 22.9.2006, 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đồng loạt được ban hành, bao gồm: Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số vấn đề về quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số vấn đề về quyền SHCN, Nghị định 104/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số vấn đề về quyền đối với giống cây trồng, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số vấn đề về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo vệ quyền SHCN.

Tiếp theo, ngày 14.2.2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP nêu trên, trong đó có nhiều quy định chi tiết liên quan đến các thủ tục xác lập và bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Tuy nhiên, để có thể tìm hiểu đầy đủ hơn mọi khía cạnh liên quan đến pháp luật nhãn hiệu, một mặt, cần chú ý rằng Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều Điều ước quốc tế về nhãn hiệu nói riêng và SHTT nói chung; mặt khác, cũng cần xem xét đến các quy định liên quan đến nhãn hiệu và SHTT trong nhiều ngành luật khác như: đầu tư, kinh doanh, thương mại, cạnh tranh, chuyển giao công nghệ …

Thank for sharing!

About The Author