• IAM 2008
  • Lớp IAM 2011
  • Trao giấy chứng nhận 2011
  • Trao giấy chứng nhận 2011

Giới thiệu về IAM Việt Nam

Cộng đồng Quản trị viên Tài sản Việt Nam là một tập thể hình thành từ quá trình tham gia nghiên cứu tại Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức từ năm 2008. Read more